Kwaliteitseisen van LVNT-therapeuten

Ik ben als acupuncturist in 2016 afgestudeerd bij de TCMA, Traditional Chinese Medicine Academie Nederland en bij de BIVT, Westerse Medische Basis kennis en ben aangesloten bij de LVNT. 
De LVNT heeft een beroepscode en kwaliteitseisen opgesteld.

 

LVNT-therapeuten moeten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: 

 

  • De therapeut heeft een door de LVNT erkende natuurgeneeskundige opleiding gevolgd.
  • De therapeut beschikt over reguliere medische kennis op HBO-niveau.
  • De therapeut houdt zich aan de criteria m.b.t. nascholing, praktijkvoering en beroepsethiek.

 

De LVNT heeft een beroepscode ontwikkeld. Met deze code verzekert de LVNT u ervan dat al haar acupuncturisten werken volgens de juiste voorschriften en over de juiste kennis, kunde en behandelwijze beschikken.

Klik hier voor de beroepscode.

 

Voor de zorgverlening gelden de bepalingen, de beroepscode, de kwalificatie-eisen en het tuchtrecht van de beroepsvereniging LVNT 
en RBCZ . Ook ben ik via mijn andere beroepsvereniging; de LVPW, aangesloten bij SCAG , de gespecialiceerde geschilleninstantie voor complementaire en alternatieve zorg. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van een eventuele klacht.

Mocht u een klacht hebben dan hoop ik in eerste instantie dat u hem met mij bespreekt en dat wij er gezamenlijk uit komen. En anders kunt u zich wenden tot de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de LVPW via info@lvpw.nl

075-6700492Zij brengen u in contact met een klachtenfunctionaris van de LVPWLost een gesprek het probleem niet op, dan kunt u desgewenst contact opnemen met het RBCZ, een onafhankelijke geschillen instantie. U kunt daar alleen klachten indienen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen.

 

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden zo nodig in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

•       uw naam, adres en woonplaats

•       uw geboortedatum

•       de datum van de behandeling

•       een korte omschrijving van de behandeling, n.l. acupunctuur behandeling.

•       de kosten van het consult